Tekst modelakte gemeente Utrecht

MODEL AKTE VAN CONVERSIE ERFPACHT ICM APPARTEMENTSRECHT ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

op basis van de Conversieregeling Erfpacht 2017 van de Gemeente Utrecht

Vandaag, @, verschenen voor mij, mr. Richard Theodorus van Leeuwen, notaris te Utrecht:

1. @, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht, met adres 3521 AZ Utrecht, Stadsplateau 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30280353, daarbij handelend ter uitvoering van het besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, de dato twee november tweeduizend zeventien (02-11-2017) en dertien maart tweeduizend achttien (13-03-2018) en als zodanig deze rechtspersoon vertegenwoordigend, hierna te noemen: de Gemeente;

2. @, hierna @samen@ te noemen: de Appartementseigenaar.

Partijen verklaren:

DEFINITIES

Partijen hanteren in deze akte de volgende definities:

de Akte van splitsing:

de notariële akte waarbij de Erfpacht van het Complex is gesplitst in appartementsrechten en de VVE is opgericht, te weten: de akte op @ verleden voor @, notaris te @, bij afschrift ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te @ op @ in deel @ nummer @;

de Akte van vestiging:

de notariële akte waarbij de Gemeente de Erfpacht van het Complex heeft gevestigd ten behoeve van (een rechtsvoorganger van) de Appartementseigenaar, te weten: de akte op @ verleden voor @, notaris te @, bij afschrift ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te Utrecht op @ in deel @ nummer @;

de Akte van verkrijging:

de notariële akte waarbij de Appartementseigenaar het Appartementsrecht heeft verkregen, te weten: de akte op @ verleden voor @, notaris te @, bij afschrift ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen (destijds) te @ op @ in deel @ nummer @;

het Appartementsrecht:

het appartementsrecht uitmakend een onverdeeld aandeel in de Erfpacht van het Complex en rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de Woning;

KEUZE 1: de AV 1961:

de “Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der Gemeente Utrecht”, vastgesteld door de Raad van de Gemeente Utrecht bij besluit van dertien april negentienhonderdeenenzestig (13-04-1961), vermeld in het Gemeenteblad van Utrecht van negentienhonderd eenenzestig (1961) nummer 102 en gewijzigd bij besluit van de Raad van de gemeente Utrecht van zevenentwintig april negentienhonderdzevenenzestig (27-04-1967);

KEUZE 2: de AB 1974:

de “Algemene bepalingen voor de uitgifte in voortdurende erfpacht 1974”, vastgesteld door de Raad van de Gemeente bij besluit van vijftien augustus negentienhonderd vierenzeventig (15-08-1974), vermeld in het Gemeenteblad van Utrecht van negentienhonderd vierenzeventig (1974) nummer 129 en bij afschrift ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te Utrecht op twintig december negentienhonderd zesenzeventig (20-12-1976) in deel 3261 nummer 100;

KEUZE 3: de AB 1983:

de “Algemene bepalingen voor de uitgifte in voortdurende erfpacht 1983” van de gemeente Utrecht, vastgesteld door de Raad van de Gemeente op tweeëntwintig maart negentienhonderd vierentachtig (22-03-1984) en opgenomen in een notariële akte op tweeëntwintig juni negentienhonderd vierentachtig (22-06-1984) verleden voor J.F. Welle Donker, destijds notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te Utrecht op zesentwintig juni negentienhonderdvierentachtig (26-06-1984) in deel 4851 nummer 45;

de AV 1989:

de “Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989 (AV 1989)” vastgesteld door de Raad van de Gemeente in zijn vergadering van tweeëntwintig juni negentienhonderdnegenentachtig (22-06-1989) en vermeld in- en gehecht aan de akte van depot op zesentwintig juli negentienhonderd negenentachtig (26-07-1989) verleden voor mr. H.A. Teijen, destijds notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen (destijds te Utrecht), op zesentwintig juli negentienhonderdnegenentachtig (26-07-1989) in deel 6242 nummer 19;

de Bijzondere Erfpachtvoorwaarden:

de bijzondere bepalingen waaronder de Erfpacht van het Complex blijkens de Akte van vestiging is gevestigd;

de Canon:

de geldsom:

a. waarvan de hoogte met inachtneming van de Conversieregeling Erfpacht 2017, mede op basis van de Grondwaarde en in voorkomende gevallen de bestaande canon en rekening houdend met het al of niet betalen van een gedeelte van de Conversiewaarde, niet herzienbaar is vastgelegd in de Conversieovereenkomst en welk bedrag niet geïndexeerd zal worden; en

b. die door de Appartementseigenaar met ingang van de Conversiedatum als vergoeding voor de Erfpacht met betrekking tot de Woning gedurende de duur van de Erfpacht met betrekking tot de Woning jaarlijks is verschuldigd aan de Gemeente tot het moment dat de Conversiewaarde geheel aan de Gemeente is betaald,

keuze 1 betaling gehele Conversiewaarde

te weten na betaling van de gehele Conversiewaarde: nihil;

keuze 2 betaling gedeeltelijke Conversiewaarde

te weten na betaling van het hierna vermelde deel van de Conversiewaarde: een bedrag van @ per jaar;

keuze 3 nu geen betaling Conversiewaarde

te weten: een bedrag van @ per jaar;

einde keuzen

het Complex:

het perceel grond met gebouw bestaande uit woningen waarop de Erfpacht van het Complex blijkens de Akte van vestiging is gevestigd, te weten: het perceel grond, (bloot-eigendom van de Gemeente) met gebouw met toebehoren, te Utrecht, adres: @, kadastraal bekend gemeente @ sectie @ nummer @ groot @;

de Conversieregeling Erfpacht 2017:

de Algemene bepalingen voor de conversie naar de AV 1989 voor in erfpacht uitgegeven gronden van de gemeente Utrecht, vastgesteld door de Raad van de Gemeente in zijn vergadering van twee november tweeduizend zeventien (02-11-2017), inwerking getreden op eenendertig maart tweeduizend achttien (31-03-2018);

de Conversieovereenkomst:

de op @ tussen de Gemeente en de Appartementseigenaar op basis van artikel 5.1 van de Conversieregeling Erfpacht 2017 gesloten overeenkomst, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;

de Conversiewaarde:

de geldsom:

a. waarvan de hoogte met inachtneming van de Conversieregeling Erfpacht 2017 op basis van de Grondwaarde en in voorkomende gevallen de bestaande canon niet herzienbaar is vastgesteld in de Conversieovereenkomst; en

b. die de Appartementseigenaar aan de Gemeente is verschuldigd indien hij de verplichting tot betaling van de Canon voor de duur van de Erfpacht met betrekking tot de Woning wenst af te kopen en

c. die de Appartementseigenaar daartoe hetzij ineens, hetzij in twee (2) delen waarbij het eerste deel wordt betaald bij het passeren van de akte van conversie, kan voldoen aan de Gemeente,

te weten: een bedrag van @;

de Conversiedatum:

de datum per wanneer de Erfpacht met betrekking tot de Woning op grond van de Conversieovereenkomst geacht wordt te zijn gewijzigd, te weten:

heden;

de Erfpacht van het Complex:

de erfpacht als bedoeld in artikel 5:85 Burgerlijk Wetboek die bij de Akte van vestiging is gevestigd op het Complex;

de Grondquote:

het quotiënt van de WOZ-waarde zoals vastgesteld in de als bijlage bij de Conversieregeling Erfpacht 2017 gevoegde grondquotetabel;

de Grondwaarde:

het door de Gemeente op basis van de Grondquote aan de grond van de Woning gealloceerde bedrag van de WOZ-waarde;

de Hypotheekhouder:

de huidige rechthebbende(n) van een hypotheek op het Appartementsrecht;

de Notaris:

de door de Appartementseigenaar aangewezen notaris ten overstaan van wie deze akte wordt verleden;

de Opschortende Voorwaarde:

de opschortende voorwaarde dat alle leden van de VVE (ofwel alle Appartementseigenaren die samen als zodanig rechthebbende zijn van de Erfpacht van het Complex) bij een notariële akte als de onderhavige met inachtneming van de Conversieregeling Erfpacht 2017 hebben meegewerkt aan een zelfde wijziging van de Erfpacht van het Complex als de in deze akte neergelegde voorwaardelijke wijziging van de Erfpacht met betrekking tot de Woning;

de VVE:

de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek waarvan de Appartementseigenaar als zodanig lid is;

de Woning:

de van het Complex deel uitmakende woning waarop de Erfpacht van het Complex blijkens de Akte van vestiging mede betrekking heeft, te weten: de woning met toebehoren, te Utrecht, adres: @, kadastraal bekend gemeente @ sectie @ nummer @A index @;

de WOZ-waarde:

de waarde van de Woning op de peildatum, zoals vermeld in de in de Conversieovereenkomst genoemde WOZ-beschikking overeenkomstig artikel 17 Wet waardering onroerende zaken, welke peildatum luidt: @ één januari tweeduizend@ (01-01-20@) en welke WOZ-waarde bedraagt: @.

A. CONSIDERANS

1. De Erfpacht van het Complex is gevestigd bij de Akte van vestiging waarbij keuze 1 de AV 1961 keuze 2 de AB 1974 keuze 3 de AB 1983 einde keuzen van toepassing zijn verklaard op de Erfpacht van het Complex.

2. De Erfpacht van het Complex is gesplitst in Appartementsrechten bij de Akte van splitsing.

3. De Appartementseigenaar heeft het Appartementsrecht verkregen bij de Akte van verkrijging.

keuze 1 betaling gehele Conversiewaarde

4. De Appartementseigenaar wenst gebruik te maken van de Conversieregeling Erfpacht 2017 en daarbij zijn verplichting tot betaling van de Canon “eeuwigdurend” te beëindigen door betaling aan de Gemeente van het bedrag van de Conversiewaarde.

keuze 2 betaling gedeeltelijke Conversiewaarde

4. De Appartementseigenaar wenst gebruik te maken van de Conversieregeling Erfpacht 2017 en daarbij zijn verplichting tot betaling van de Canon gedeeltelijk te beëindigen door betaling aan de Gemeente van een gedeelte van het bedrag van de Conversiewaarde.

keuze 3 nu geen betaling Conversiewaarde

4. De Appartementseigenaar wenst gebruik te maken van de Conversieregeling Erfpacht 2017 maar daarbij niet zijn verplichting tot betaling van de Canon geheel of gedeeltelijk te beëindigen door betaling aan de Gemeente van (een gedeelte van) het bedrag van de Conversiewaarde.

einde keuzen

5. De Gemeente en de Appartementseigenaar zijn in dat kader op @ de Conversieovereenkomst aangegaan.

6. De Gemeente en de Appartementseigenaar wensen bij deze akte uitvoering te geven aan de Conversieovereenkomst.

B. WIJZIGING ERFPACHTVOORWAARDEN ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE

keuze 1 betaling gehele Conversiewaarde

Op grond en ter uitvoering van de Conversieovereenkomst wijzigen de Gemeente en de Appartementseigenaar hierbij de voorwaarden van de Erfpacht met betrekking tot de Woning met ingang van de Conversiedatum als volgt, zodat de Erfpacht met betrekking tot de Woning geacht wordt met ingang van de Conversiedatum te zijn gevestigd onder de volgende bepalingen:

a. op het Appartementsrecht zijn onder de Opschortende Voorwaarde van toepassing de AV 1989, dit met uitzondering van artikel 5 van de AV 1989 (aanduiding en toestand van de Woning) en zonder wijziging van de op de Conversiedatum bestaande (aansprakelijkheids)afspraken ten aanzien van (eventuele) bodemverontreiniging;

b. de Bijzondere erfpachtvoorwaarden blijven onverminderd van kracht en worden met ingang van de Conversiedatum doch onder de Opschortende Voorwaarde geacht te berusten op artikel 3.1 van de AV 1989; 5

c. de Appartementseigenaar heeft zijn verplichting tot betaling van de Canon voor de gehele duur van de Erfpacht met betrekking tot de Woning (eeuwigdurend) afgekocht door betaling ineens aan de Gemeente van het bedrag van de Conversiewaarde.

keuze 2 betaling gedeeltelijke Conversiewaarde

Op grond en ter uitvoering van de Conversieovereenkomst wijzigen de Gemeente en de Appartementseigenaar hierbij de voorwaarden van de Erfpacht met betrekking tot de Woning met ingang van de Conversiedatum als volgt, zodat de Erfpacht met betrekking tot de Woning geacht wordt met ingang van de Conversiedatum te zijn gevestigd onder de volgende bepalingen:

a. op het Appartementsrecht zijn onder de Opschortende Voorwaarde van toepassing de AV 1989, dit met uitzondering van artikel 5 van de AV 1989 (aanduiding en toestand van de Woning) en zonder wijziging van de op de Conversiedatum bestaande (aansprakelijkheids)afspraken ten aanzien van (eventuele) bodemverontreiniging;

b. de Bijzondere erfpachtvoorwaarden blijven onverminderd van kracht en worden met ingang van de Conversiedatum doch onder de Opschortende Voorwaarde geacht te berusten op artikel 3.1 van de AV 1989;

c. de Appartementseigenaar is verplicht tot betaling van de Canon en dient de Canon in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling aan de Gemeente te voldoen;

d. de Appartementseigenaar heeft het eerste deel van de Conversiewaarde ten bedrage van @ betaald;

e. de Appartementseigenaar kan op elk door hem gewenst moment zijn verplichting tot betaling van de Canon voor de gehele duur van de Erfpacht met betrekking tot de Woning (eeuwigdurend) afkopen en beëindigen door betaling aan de Gemeente van het resterende deel van de Conversiewaarde.

keuze 3 nu geen betaling Conversiewaarde

Op grond en ter uitvoering van de Conversieovereenkomst wijzigen de Gemeente en de Appartementseigenaar hierbij de voorwaarden van de Erfpacht met betrekking tot de Woning met ingang van de Conversiedatum als volgt, zodat de Erfpacht met betrekking tot de Woning geacht wordt met ingang van de Conversiedatum te zijn gevestigd onder de volgende bepalingen:

a. op het Appartementsrecht zijn onder de Opschortende Voorwaarde van toepassing de AV 1989, dit met uitzondering van artikel 5 van de AV 1989 (aanduiding en toestand van de Woning) en zonder wijziging van de op de Conversiedatum bestaande (aansprakelijkheids)afspraken ten aanzien van (eventuele) bodemverontreiniging;

b. de Bijzondere erfpachtvoorwaarden blijven onverminderd van kracht en worden met ingang van de Conversiedatum doch onder de Opschortende Voorwaarde geacht te berusten op artikel 3.1 van de AV 1989;

c. de Appartementseigenaar is verplicht tot betaling van de Canon en dient de Canon in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling aan de Gemeente te voldoen;

d. de Appartementseigenaar kan op elk door hem gewenst moment zijn verplichting tot betaling van de Canon voor de gehele duur van de Erfpacht met betrekking tot de Woning (eeuwigdurend) afkopen en beëindigen door betaling aan de Gemeente van het bedrag van de Conversiewaarde.

C. AFKOOP/BETALING CANON @KEUZE: DMV (GEHELE OF GEDEELTELIJKE) BETALING VAN DE CONVERSIEWAARDE

keuze 1 betaling gehele Conversiewaarde

1. De Appartementseigenaar heeft vóór het ondertekenen van de onderhavige akte gestort op één van de kwaliteitsrekeningen van de Notaris:

a. het bedrag van de Conversiewaarde; en

b. de overige blijkens de door de Notaris opgestelde nota van afrekening door de Appartementseigenaar mede op grond van de Conversieovereenkomst verschuldigde bedragen.

2. De door de Appartementseigenaar op grond van de Erfpacht met betrekking tot de Woning verschuldigde en vanaf heden tot en met keuze 1 dertig juni tweeduizend achttien keuze 2 eenendertig december tweeduizend achttien einde keuzen (vooruit)betaalde periodieke canon wordt heden verrekend.

3. De Gemeente verleent hierbij kwijting aan de Appartementseigenaar voor de betaling van de Conversiewaarde en de overige blijkens de door de Notaris opgestelde nota van afrekening door de Appartementseigenaar aan de Gemeente verschuldigde bedragen.

4. De Gemeente ontslaat hierbij de Appartementseigenaar uit zijn verplichting tot de betaling van de Canon en derhalve zal de Gemeente ter zake de Canon niets van de Appartementseigenaar te vorderen hebben.

keuze 2 betaling gedeeltelijke Conversiewaarde

1. De Appartementseigenaar heeft vóór het ondertekenen van de onderhavige akte gestort op één van de kwaliteitsrekeningen van de Notaris:

a. een gedeelte ten bedrage van @ van de Conversiewaarde; en

b. de door de Appartementseigenaar aan de Gemeente verschuldigde Canon over de periode vanaf heden tot en met keuze 1 dertig juni tweeduizend achttien keuze 2 eenendertig december tweeduizend achttien einde keuzen, zijnde @;

c. de overige blijkens de door de Notaris opgestelde nota van afrekening door de Appartementseigenaar mede op grond van de Conversieovereenkomst verschuldigde bedragen.

2. De door de Appartementseigenaar op grond van de Erfpacht met betrekking tot de Woning verschuldigde en vanaf heden tot en met keuze 1 dertig juni tweeduizend achttien keuze 2 eenendertig december tweeduizend achttien einde keuzen (vooruit)betaalde periodieke canon wordt heden verrekend.

3. De Gemeente verleent hierbij kwijting aan de Appartementseigenaar voor de betaling van voormeld gedeelte van de Conversiewaarde en de overige blijkens de door de Notaris opgestelde nota van afrekening door de Appartementseigenaar aan de Gemeente verschuldigde bedragen.

keuze 3 nu geen betaling Conversiewaarde

1. De Appartementseigenaar heeft vóór het ondertekenen van de onderhavige akte gestort op één van de kwaliteitsrekeningen van de Notaris:

a. de door de Appertementseigenaar aan de Gemeente verschuldigde Canon over de periode vanaf heden tot en met keuze 1 dertig juni tweeduizend achttien keuze 2 eenendertig december tweeduizend achttien einde keuzen, zijnde @; en

b. de overige blijkens de door de Notaris opgestelde nota van afrekening door de Appartementseigenaar mede op grond van de Conversieovereenkomst verschuldigde bedragen.

2. De door de Appartementseigenaar op grond van de Erfpacht met betrekking tot de Woning verschuldigde en vanaf heden tot en met keuze 1 dertig juni tweeduizend achttien keuze 2 eenendertig december tweeduizend achttien einde keuzen (vooruit)betaalde periodieke canon wordt heden verrekend.

3. De Gemeente verleent hierbij kwijting aan de Appartementseigenaar voor de betaling van de blijkens de door de Notaris opgestelde nota van afrekening door de Appartementseigenaar aan de Gemeente verschuldigde bedragen.

D. DIVERSEN

1. Volmacht

Voormelde volmachten blijken uit de Conversieovereenkomst.

2. Kosten

De kosten van deze akte en het kadastrale recht, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting zijn voor rekening van de Appartementseigenaar.

3. Geen overdrachtsbelasting

De wijziging van de Erfpacht wordt in artikel 6 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 gezien als een verkrijging van een nieuw beperkt recht waarbij overdrachtsbelasting geheven wordt over het verschil in waarde tussen het oude en het nieuwe beperkte recht. Indien uitsluitend de schuldplichtigheid wordt gewijzigd wordt op grond van artikel 9 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 het verschil in waarde op nihil gesteld. De Appartementseigenaar is bovendien geen meerwaarde verschuldigd ter zake van deze conversie van de Erfpacht met betrekking tot de Woning. Partijen stellen het verschil in waarde tussen het oude en het nieuwe beperkte recht derhalve op nihil zodat ter zake deze wijziging van de Erfpacht met betrekking tot de Woning geen overdrachtsbelasting is verschuldigd.

4. Woonplaatskeuze

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte kiezen partijen woonplaats:

– de Gemeente ten stadhuize van Utrecht;

– de Appartementseigenaar ten kantore van de bewaarder van deze akte.

5. Openbare registers

1. Een afschrift van deze akte wordt (zonodig met toepassing van artikel 46 van de Kadasterwet) ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers.

2. Zodra de Opschortende Voorwaarde is vervuld, zal de Gemeente of de Appartementseigenaar dit feit doen inschrijven in de daartoe bestemde openbare registers, voor zover dit feit niet reeds in een andere voor inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers bestemde akte wordt geconstateerd. Partijen verlenen bij deze onherroepelijke volmacht aan de Notaris, om – voor zover nodig –deze inschrijving te bewerkstelligen en voorts om al datgene te doen dat daartoe wenselijk of nodig is.

3. Door de inschrijving in de openbare registers voor registergoederen van een afschrift van een akte inhoudend constatering vervulling van de Opschortende Voorwaarde wordt voormelde wijziging van de Erfpacht van het Complex geëffectueerd.

4. De Gemeente, de VVE en ieder lid van de VVE zijn zelfstandig bevoegd de vervulling van de Opschortende Voorwaarde:

a. onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk te bevestigen aan een notaris;

b. de akte inhoudend constatering vervulling van de Opschortende Voorwaarde door een notaris te laten opmaken en te ondertekenen; en

c. een afschrift van de akte inhoudend constatering vervulling van de Opschortende Voorwaarde te doen inschrijven in de openbare registers voor registergoederen.

@variabel

6. Toestemming Hypotheekhouder

Uit de in de akte van vestiging van de hypotheek op het Appartementsrecht ten behoeve van de Hypotheekhouder opgenomen hypotheekbedingen, blijkt dat de Appartementseigenaar zonder uitdrukkelijke toestemming van de Hypotheekhouder niet bevoegd is om de Erfpacht van het Complex te wijzigen.

Op basis van het vorenstaande heeft de Appartementseigenaar de Hypotheekhouder derhalve verzocht toestemming te verlenen voor voormelde wijziging van de Erfpacht met betrekking tot de Woning en de afkoop van de canonverplichting ter zake de Erfpacht met betrekking tot de Woning.

De Hypotheekhouder heeft deze toestemming verleend hetgeen blijkt uit een aan deze akte gehecht schriftelijk stuk.

@einde variabel

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparanten en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. De comparanten verklaren van de inhoud der akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door ieder van de comparanten en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te @ op de datum aan het begin van deze akte vermeld,

om