Europese commissie

Richtlijn melding grensoverschrijdende constructies in werking

De Richtlijn melding grensoverschrijdende constructies is op 25 juni in werking getreden. Volgens deze Europese richtlijn moeten intermediairs als belastingadviseurs, notarissen en advocaten bepaalde grensoverschrijdende constructies melden aan hun belastingautoriteiten. Deze meldingen worden automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van alle andere lidstaten.

Intermediairs met een wettelijk verschoningsrecht zoals notarissen kunnen worden uitgezonderd van deze meldingsplicht. Hoewel de richtlijn onduidelijk is en nog moet worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, heeft deze materieel terugwerkende kracht tot 25 juni. Notarissen wordt geadviseerd (mogelijk) meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies bij te houden.

Bescherming
Doel van de richtlijn is lidstaten beschermen tegen uitholling van hun nationale belastinggrondslagen door gebruik van fiscale planningsstructuren. Dergelijke structuren bestaan gewoonlijk uit constructies die zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken, waarbij belastbare winsten worden verschoven naar gunstigere belastingregimes of de totale belastingdruk op een belastingplichtige wordt verlaagd. Daardoor lopen de lidstaten vaak aanzienlijke belastinginkomsten mis. Met deze richtlijn kunnen de belastingautoriteiten van de lidstaten volledige en relevante informatie over mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale (plannings)constructies krijgen. Daarmee kunnen ze direct reageren op schadelijke fiscale praktijken en mazen dichten door wetgeving vast te stellen of door passende risicobeoordelingen en belastingcontroles te verrichten.

Materieel terugwerkende kracht
De richtlijn moet voor 1 januari 2020 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en worden toegepast vanaf 1 juli 2020. In de richtlijn is echter bepaald dat meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen de datum van inwerkingtreding ervan (25 juni 2018) en de datum van toepassing ervan (1 juli 2020) ook moeten worden gemeld, uiterlijk op 31 augustus 2020.

Bijhouden
In de richtlijn wordt lidstaten de mogelijkheid geboden bij de implementatie ervan in hun nationale wetgeving rekening te houden met een wettelijk verschoningsrecht. De KNB zal er bij het ministerie van Financiën voor pleiten bij de implementatie van de richtlijn rekening te houden met het wettelijk verschoningsrecht van notarissen. Ingeval de meldingsplicht dientengevolge niet geldt voor de notaris, rust de meldingsplicht op iedere andere betrokken intermediair of, bij gebreke daarvan, de belastingplichtige zelf en moet de notaris hen hierop wijzen. Hoe Nederland met deze ontheffingsmogelijkheid zal omgaan is nog niet bekend. Daarom adviseert de KNB haar leden om (mogelijk) meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen de datum van inwerkingtreding van de richtlijn (25 juni 2018) en de datum van toepassing ervan (1 juli 2020) waarbij zij als intermediair zijn betrokken voor de zekerheid bij te houden. Het spreekt voor zich dat wij u op de hoogte zullen houden van de voortgang van ons overleg met het ministerie van Financiën.