Beneficiare aanvaarding

De wet geeft een aantal keuzemogelijkheden aan een erfgenaam om zijn positie te bepalen. Een erfgenaam kan de nalatenschap:

– beneficiair aanvaarden;
– zuiver aanvaarden;
– verwerpen.

Beneficiaire aanvaarding beschermt erfgenamen tegen schuldeisers in de nalatenschap. Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. De nalatenschap moet in beginsel volgens formele regels worden afgewikkeld. Alle erfgenamen zijn tezamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Zij zijn allen de vereffenaars.

Dit betekent dat in beginsel alle erfgenamen, dus ook de erfgenamen die de nalatenschap zuiver aanvaarden, als vereffenaar verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap. Indien een erfgenaam als vereffenaar in de vervulling van zijn verplichtingen in ernstige mate verwijtbaar tekortschiet, kunnen de schuldeisers in de nalatenschap hun vordering ondanks de beneficiaire aanvaarding toch op het vermogen van die erfgenaam/vereffenaar verhalen.

Formaliteiten beneficiaire aanvaarding

Voor de beneficiaire aanvaarding of voor de verwerping dient een verklaring door de erfgenaam te worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. Dit kost per verklaring € 124,00 aan griffierecht.

De wet geeft een uitgebreide opsomming van de verplichtingen van een vereffenaar. Hieronder een korte overzicht van deze verplichtingen.

1. Boedelbeschrijving opmaken.
2. Boedelbeschrijving ter inzage leggen.
3. Verzoek om ontheffing terinzagelegging.
4. Negatieve nalatenschap: melden aan kantonrechter.
5. Oproepen schuldeisers.
6. Adres van schuldeiser onbekend: melden aan kantonrechter.
7. Uitkeringen doen aan schuldeisers en verdeling.
8. Opheffen beslag.
9. Opsporen onbekende erfgenamen.
10. Lijst van vorderingen.
11. Rekening en verantwoording en uitdelingslijst.
12. Opheffing of kosteloze vereffening.

Sanctie op het niet volgen van de procedure

De hierboven globaal omschreven vereffeningsprocedure bevat nogal wat regels. Indien een erfgenaam in de vervulling van zijn/haar verplichtingen als vereffenaar in ernstige mate tekortschiet en hem/haar daarvan een verwijt kan worden gemaakt, dan vervalt het veilige aspect van de beneficiaire aanvaarding. De wet stelt namelijk dat in dat geval de erfgenaam wel met eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

Zie ook: Moet ik de erfenis aanvaarden?