Wat is erfpacht?

Bij erfpacht is de eigendom van de grond gescheiden van de opstallen(bijvoorbeeld een huis). Voor het gebruik van de grond betaald de pachter een vergoeding, de erfpachtcanon. Het vastleggen van erfpacht gaat via een notariële akte waarin de voorwaarden, canon en beperkingen worden geregeld. De akte schrijven wij in in de Openbare Registers bij het Kadaster.

Soorten erfpacht
Er kan sprake zijn van tijdelijke, voortdurende of eeuwigdurende erfpacht. Tijdelijke erfpacht is erfpacht voor een vaste, aflopende termijn. Voortdurende erfpacht kan steeds per tijdvak worden verlengd en eeuwigdurende erfpacht is erfpacht voor altijd. Bij eeuwigdurende erfpacht kan de canon worden afgekocht.

Erfpacht omzetten naar volledige eigendom
Bij erfpacht heeft de pachter het recht de grond te gebruiken, de verpachter blijft eigenaar van de grond, ook wel het “bloot-eigendom”. Soms is het mogelijk om deze bloot-eigendom te kopen. Je wordt dan volledig eigenaar van de grond.

Erfpachtcanon afkopen
Tijdelijke en voortdurende erfpacht kun je soms eeuwigdurend afkopen. Je krijgt dan het recht de grond zonder vergoeding(canon) eeuwigdurend te gebruiken.

Erfpacht in Utrecht
In Utrecht staat een groot aantal woningen niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. De grond is in de meeste gevallen in eigendom van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht biedt erfpachters sinds kort met een nieuwe regeling de mogelijkheid de erfpacht voor altijd (‘eeuwigdurend’) af te kopen.

Zie voor meer informatie: Erfpacht afkopen in de gemeente Utrecht.

Je kunt ook contact opnemen met de erfpacht notaris Utrecht: 030 – 227 17 32.

Actueel