Erfpacht kan voor bepaalde of onbepaalde tijd gelden. Als het voor bepaalde tijd geldt, dan eindigt het op de datum die in de akte staat, tenzij er in de voorwaarden het recht op verlenging is opgenomen en daar ook gebruik van wordt gemaakt.

Erfpacht kan ook op andere manieren eindigen. Bijvoorbeeld als de erfpachter de grond in eigendom krijgt van de verpachter (door overkopen), of als de erfverpachter de erfpacht stopzet door ernstig wangedrag van de pachter (of door andere redenen). Details over beëindiging van de erfpacht staan in de erfpachtvoorwaarden.