Nu ook online af te sluiten: een samenlevingscontract en 2 testamenten

n een tijdperk waarin gemak en toegankelijkheid van diensten steeds belangrijker worden, is er goed nieuws voor partners die hun persoonlijke en juridische zaken willen regelen. Vanaf vandaag is het mogelijk om online een samenlevingscontract en twee testamenten af te sluiten via Smartlegal Notariaat. Om gebruik te maken van deze nieuwe online mogelijkheden, kunnen geïnteresseerden terecht op deze pagina, waar ze stapsgewijze instructies zullen vinden om hun samenlevingscontract en testamenten op te stellen.

Deze nieuwe online mogelijkheden bieden talloze voordelen, zoals tijdsbesparing, toegankelijkheid voor mensen met mobiliteitsproblemen, en de mogelijkheid om op elk moment van de dag of nacht juridische documenten op te stellen.

Vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Deze verplichting vloeit voort uit het Bouwbesluit 2012.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de verplichting tot het hebben van een energielabel C. Bijvoorbeeld als het gaat om een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt of als het gaat om monumenten. Het ‘bevoegd gezag’, zoals de gemeente, treedt op als kantooreigenaren niet voldoen aan de regels en hun pand dus geen energielabel C heeft.

Voorlichting
Het ministerie start voor het ingaan van de verplichting met voorlichting. Daarna zullen gemeenten kantooreigenaren aanschrijven en wijzen op deze verplichting.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet geheel in werking

Wet bestuNiet alle regels van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treden op 1 juli in werking. De invoering van de bepalingen die gaan over het monistisch bestuursmodel en de ontstentenis- en beletregeling bij een nv wordt uitgesteld. Dit blijkt uit een gewijzigd inwerkingtredingsbesluit.

Volgens het oorspronkelijke inwerkingtredingsbesluit treedt de WBTR geheel in werking met ingang van 1 juli. Volgens het nieuwe inwerkingtredingsbesluit treden enkele bepalingen dan nog niet in werking.ur en toezicht rechtspersonen niet geheel in werking

KNB start nieuwe campagne ‘Hé notaris, vertaal ‘s!’

Op maandag 9 november start de nieuwe online campagne ‘Hé notaris, vertaal ‘s!’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Op www.notaris.nl/vertaal kunnen mensen notariële termen vertalen naar gewonemensentaal.

Negatieve rente op de derdengelden rekening

Op grond van de wet is een notaris verplicht een derdengeldenrekening (of derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden.  Op de derdenrekening van de notaris worden alle gelden van of voor partijen bij een notariële akte gezet. Denk hierbij aan waarborgsommen, koopsommen en geld uit een hypothecaire geldlening. Dit staat dus los van het geld […]

Corona maatregelen

Coronavirus: geen gedwongen woningverkopen tot tenminste 1 juli

Woningeigenaren met achterstallige betalingen kunnen tot tenminste 1 juli niet worden gedwongen hun huis te verkopen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat banken en verzekeraars dit met de rijksoverheid hebben afgesproken. Zij vinden het belangrijk dat eigenaren gedurende de coronacrisis in hun woning kunnen blijven.

Werkgevers en werknemers kunnen rekenen op financiële steun van de overheid wanneer hun inkomsten wegvallen. Hierdoor kunnen veel mensen toch hun maandelijkse lasten betalen. Komen huishoudens toch in de problemen? Dan zoeken hypotheekverstrekkers naar passende oplossingen, zoals andere termijnen of uitstel van betaling. Gedwongen verkoop is tot tenminste 1 juli geen optie.

Wetsvoorstel ‘Erkenning en gezag’

Verschillende Tweede Kamerfracties roepen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ op het advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) te bestuderen. De organisaties adviseren de automatische koppeling van erkenning en gezag te beperken tot stellen met een notarieel samenlevingscontract.

Het Wetsvoorstel betreft een automatische koppeling tussen erkenning en gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners. Volgens het huidige recht verkrijgen gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk het ouderlijk gezag. Voor het verkrijgen van ouderlijk gezag moet de ongehuwde ouder die het kind heeft erkend een extra stap zetten: Deze ouder moet nog gezamenlijk met de andere ouder een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van gezag indienen bij de rechtbank.

De Raad voor de rechtspraak onderkent het belang van het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel stuit in zijn huidige vorm echter op een aantal zwaarwegende bezwaren. De Raad voor de rechtspraak vraagt daarom met klem om het Wetsvoorstel op de in het advies genoemde onderdelen te verduidelijken en aan te passen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

In een brief schrijft Dekker: “In het voorgaande heb ik mijn voornemen toegelicht een nieuw conceptwetsvoorstel inzake mediation in consulatie te brengen. Ook heb ik de hoofdlijnen van de inhoud van dit voorgenomen conceptwetsvoorstel geschetst. Nadere uitwerking op alle onderdelen is noodzakelijk. In de eerste helft van 2020 zal hieraan nader uitvoering worden gegeven, waarna het wetgevingstraject van start kan gaan.”