aandelen

Wet aandelen aan toonder op 1 juli in werking

De Wet omzetting aandelen aan toonder gaat 1 juli in. Dit heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt. Aandelen aan toonder zijn hierdoor niet meer anoniem. Aandelen aan toonder van niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen dan alleen nog via een effectenrekening worden verhandeld.

Met de invoering van de wet komt een einde aan het bestaan van fysieke toonderstukken. Toonderaandelen van beursvennootschappen worden al verplicht giraal verhandeld. De wet is een vervolg op de aanbevelingen van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF). De organisaties die in de taskforce zitten, richten zich op de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en het financieren van terrorisme. Door de girale verhandeling is de identiteit van de houders van deze aandelen eenvoudig vast te stellen.

Omruilen
Niet-beursgenoteerde ondernemingen moeten de papieren toonderaandelen door een statutenwijziging voor 1 januari 2020 hebben omgezet in aandelen op naam. Daarna kunnen de aandeelhouders hun toonderstukken tot 1 januari 2021 omruilen bij de vennootschap. Zolang dit niet is gebeurd, kunnen zij hun aandeelhoudersrechten niet uitoefenen.

Kabinet onderzoekt nieuwe sociale rechtsvorm

Sociaal ondernemerschap versterken: hiermee gaat het kabinet aan de slag. Daarbij hoort ook het verbeteren van de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt daarom de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

Sociale ondernemingen zijn volgens het kabinet van belang voor de maatschappij, omdat zij een rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid in binnen- en buitenland. Sociaal ondernemers kunnen op dit moment voor dezelfde (rechts)vormen kiezen als elke andere ondernemer. Het kabinet gaat nieuwe varianten, zoals een bv-m, verkennen. Het invoeren van een nieuwe rechtsvorm is een juridisch ingrijpende maatregel, waarvan de gevolgen op dit moment nog onvoldoende bekend zijn. Aanvullend onderzoek is daarom nodig.

SmartLegal wordt Unicef Business Buddie

SmartLegal Notariaat eerste Business Buddie van UNICEF in Utrecht

Utrecht – SmartLegal Notariaat gaat kwetsbare kinderen helpen. Het kantoor sluit zich aan bij de UNICEF Business Buddies en gaat zich met UNICEF inzetten voor de rechten van kinderen. Zij is daarmee de eerste Business Buddie van UNICEF in Utrecht. ‘We zijn superblij met de bijdrage van SmartLegal Notariaat’, aldus Joliene Heimgartner van UNICEF Nederland. ‘Zonder hulp kan UNICEF lang niet zoveel werk verzetten. Met dit bedrag kunnen we extra kinderen helpen in een van de vele landen waar we werken.’

De samenwerking is eigenlijk heel vanzelfsprekend, vertelt Silke Heerink van SmartLegal Notariaat. ‘Wij horen weleens de vraag: wat doen jullie voor de maatschappij? Daar geven we met deze actie antwoord op. Door ons met UNICEF te verbinden horen we bij een grote organisatie die op mondiale schaal kinderen extra hulp geeft. Als werkgever van jong talent vinden wij de ontwikkeling van jongeren belangrijk. Het kunnen opgroeien in een omgeving waar je je talent kan ontwikkelen en kan inzetten zal uiteindelijk de wereld alleen maar beter maken.

Dankzij de bijdragen van o.a. SmartLegal Notariaat als één van de UNICEF Business Buddies kan UNICEF zich de komende jaren inzetten voor bijvoorbeeld jongeren tussen de 10 en 18 jaar. In 2030 zullen er acht keer meer jongeren dan kinderen zijn. De meesten zullen in lage- en middeninkomenslanden wonen. Ze hebben allemaal recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien, nu én in de toekomst.

Het is daarom belangrijk dat jongeren zich op hun toekomst voorbereiden, want dan is de kans een stuk groter dat ze later een baan vinden en bovendien mentaal en lichamelijk gezonder zijn. UNICEF wil hen een gereedschapskist geven. Met een goede opleiding kunnen jongeren een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en deelnemen aan de veeleisende arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. En als ze weerbaar zijn en weten dat ze rechten hebben, kunnen ze beter voor zichzelf en anderen opkomen.

Voor meer informatie:
Silke Heerink of Lieke Altman
030-2271732

 

Rijksoverheid

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren donderdag ingediend bij de Tweede Kamer.

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de lidstaten van de Europese Unie een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door duidelijkheid over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.

Fouten constateren
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, wordt onderdeel van het handelsregister en valt onder beheer van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de UBO-informatie wordt openbaar. Instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn cliëntenonderzoek te verrichten worden verplicht fouten die zij in het register constateren aan de KvK te melden.

Erfpacht Utrecht

Verwerkingstermijn aanvragen afkoopregeling verlengd

De Gemeente Utrecht heeft tijdens de introductieperiode (tot 31 januari) heel veel aanvragen binnengekregen voor afkoop van erfpacht op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017. Hierdoor heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de verwerkingstermijn te verlengen tot 30 juni 2019. Zo is er meer tijd voor een zorgvuldige afhandeling van alle aanvragen. Dit betekent dat uw akte voor 1 juli 2019 bij een notaris moet zijn gepasseerd.

Zie ook erfpacht 2017.

Euro

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet worden verbeterd

Woningtaxateurs laten zich zozeer leiden door de koopprijs dat een taxatie, die onafhankelijk zou moeten zijn, in feite niet meer onafhankelijk is. Op het moment dat iemand een woning koopt moet een taxateur de waarde van een woning schatten, maar meestal is de uitkomst op de duizend euro nauwkeurig gelijk aan de overeengekomen verkoopprijs. ‘Het exacte bedrag dat precies overeenkomt met de verkoopprijs benadrukt dat de taxateur zich heel sterk laat leiden door de verkoopprijs. Die wist hoeveel er uit moest komen en dus is de taxatie niet onafhankelijk te noemen. Eigenlijk moet je van de taxateur niet meer verwachten dan een oordeel dat de overeengekomen verkoopprijs wel of niet reëel is.’

De kopers hebben te maken met de financieringsnorm, dat niet meer dan 100 procent van de waarde van een woning geleend mag worden. ‘Dus moet er bewijs zijn dat de lening terecht is en moet er in het taxatierapport minimaal dat bedrag staan. Als de taxateur een bedrag van 10.000 euro onder de verkoopprijs zou opschrijven, gaat de bank moeilijk doen’

Uit onderzoek van DNB blijkt dat er sprake is van ‘systematische overwaardering bij woningtaxaties’. Statistisch gezien zou men verwachten dat de taxaties rondom de overeengekomen verkoopprijs zitten, soms een beetje erboven en soms een beetje eronder, maar DNB concludeerde dat de taxaties er nooit onder zitten. Altijd gelijk of een beetje erboven.

Woonlasten omhoog in alle Utrechtse gemeenten

In de stad Utrecht blijft de rioolheffing gelijk. Wel gaat de afvalstoffenheffing en de gemiddelde ozb er dit jaar iets omhoog. De totale lasten stijgen gemiddeld met 3,45 procent.

Eemnes (11,22 procent), Zeist (9,34) en Montfoort (6,98) kennen de grootste stijging van de totale woonlasten in onze regio. In Eemnes komt dat vooral doordat de afvalheffing met bijna een derde omhoog gaat. In Renswoude (0,62 procent), Bunnik (0,96) en Baarn (1,27) is het verschil met vorig jaar maar een paar euro per huishouden. Bunnik blijft met gemiddeld 966,86 euro overigens wel nog steeds de gemeente met de hoogste woonlasten van de provincie.

Vereniging Eigen Huis heeft zoals ieder jaar de ontwikkeling van de woonlasten per gemeente onderzocht. Daarin zijn de onroerende zaakbelasting (ozb), de afvalstoffen- en de rioolheffing over 2019 meegenomen. De stijging in de meeste Nederlandse én Utrechtse gemeenten is hoger dan de verwachte inflatie van 2,4 procent.

Staat jouw woonplaats niet tussen deze uitschieters? Bekijk de cijfers van alle gemeenten op de website van de Vereniging Eigen Huis.

Schenkbelasting

Kruislingse eigenwoning­schenking duidelijk niet bedoeld door wetgever’

Uit de wetsgeschiedenis blijkt duidelijk dat de wetgever de eenmalig verhoogde schenkbelastingvrijstelling eigen woning niet heeft bedoeld voor kruislingse eigenwoningschenkingen. Het bestuur van de KNB ziet hierin, mede uit het oogpunt van rechtszekerheid, voldoende grond om hieraan als notaris geen medewerking te verlenen en wijst erop dat de Belastingdienst heeft laten weten dergelijke constructies te zullen bestrijden.

Onlangs verscheen in de media berichtgeving over een advertentie waarin wordt opgeroepen tot kruislingse eigenwoningschenking om nogmaals gebruik te kunnen maken van de eenmalig verhoogde schenkbelastingvrijstelling eigen woning van 102.010 euro. De advertentie is gericht tot personen die belastingvrij hebben geschonken aan een kind of een ander familielid voor de aankoop van een eigen woning en dit nog een keer belastingvrij zouden willen doen. ‘Wij schenken uw kind/familielid en u de onze. Uiteraard via een notaris.’ Inmiddels zijn over de advertentie en de rol van de notaris Kamervragen gesteld.

Constructiebestrijding
Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2014 in de Tweede Kamer is kruislingse eigenwoningschenking in relatie tot de eenmalig verhoogde schenkbelastingvrijstelling eigen woning aan de orde geweest. In de Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 752, nr. 11, p. 63) staat hierover:

‘Verder vragen de leden van de fractie van de PvdA om een reactie op een mogelijk onbedoeld effect dat de NOB signaleert: in plaats van dat een ouder 200.000 euro schenkt aan zijn eigen kind, schenkt hij 100.000 euro aan zijn eigen dochter en 100.000 euro aan de dochter van zijn broer. Zijn broer doet hetzelfde, waardoor bewerkstelligd wordt dat 200.000 euro per persoon belastingvrij is ontvangen. De leden van de fractie van de PvdA vragen of dit effect kan optreden en wat hiertegen zal worden gedaan. De leden van de fractie van het CDA vragen of de Belastingdienst wel in de gelegenheid is om misbruik in de vorm van kruislingse schenkingen te bestrijden wanneer dit veel mankracht kost. Ook de leden van de fractie van D66 vragen naar misbruikmogelijkheden in verband met de verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan derden. Iemand kan inderdaad van meer personen een schenking ontvangen die, wanneer die wordt gebruikt voor de eigen woning of het aflossen van een schuld in verband met die eigen woning, is vrijgesteld. Dit past geheel in de gedachte van deze tijdelijke verruiming. In de geschetste situatie waarbij twee broers hebben afgesproken kruislings te schenken aan elkaars kind is het echter de vraag of hier wel sprake is van een schenking aan het kind van de ander. In feite krijgt door de afspraak met de broer het eigen kind 200.000 euro van de eigen ouder waarvan 100.000 euro via de broer, en ontvangt het kind van die broer ook 200.000 euro van de eigen vader. Voor de schenkbelasting geldt dat voor de helft van de totale schenking een beroep kan worden gedaan op de tijdelijk verhoogde vrijstelling van 100.000 euro. De Belastingdienst zal dergelijke constructies bestrijden in het reguliere toezicht. De constatering dat iemand van meerdere personen (al dan niet in familieverband) een schenking heeft ontvangen kan daarbij een signaal zijn.

volmacht dame op leeftijd

Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. De Tweede Kamer sprak hier gisteren over. De KNB heeft de minister eerder laten weten dat een algemene volmacht, zoals een levenstestament, bij de notaris uitkomst kan bieden.

Tijdens het Algemeen Overleg Slachtofferbeleid in de Tweede Kamer werd besproken wat er gedaan kan worden aan de problemen die familieleden van vermiste personen ervaren. Een partner krijgt vaak geen nabestaandenpensioen, maar heeft wel een hypotheek die gewoon moet worden afgelost. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zei in gesprek te gaan met de minister van Financiën om te kijken wat er kan worden gedaan als het gaat om vermissingen. Zo wordt onder andere gekeken naar de rol van de Belastingdienst.

Risico op misbruik
De KNB ziet het gebruik van een levenstestament als een geschikte optie. Hierin legt iemand vast wie namens hem of haar beslissingen mag nemen als deze persoon hiertoe zelf niet meer in staat is. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Het opnemen van een standaard en ongeclausuleerde algemene volmacht in een samenlevingscontract of in huwelijkse voorwaarden geeft risico op misbruik op het moment dat de relatie spaak loopt. Dat is volgens de beroepsorganisatie daarom geen optie. Met een levenstestament verkleint men dat risico omdat daarin zowel context wordt gegeven als toezicht kan worden ingebouwd. Dat instrument is ook bruikbaar in geval van vermissing.

Euro

Rijke ouders omzeilen schenkbelasting met truc

Vermogende ouders mogen hun kind iets meer dan een ton belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis. In de praktijk wordt deze ’jubelton’ eigenlijk alleen door ouders aan hun kinderen gegeven. De belastingvrije schenking mag één keer worden gedaan. Over het bedrag boven de ton wordt 10% belasting betaald. Om alsnog geen belasting te betalen, gaan ouders op zoek naar een ander stel met hetzelfde probleem zodat kruislings kan worden geschonken. De Belastingdienst kent deze constructie.