Hoe kan een stichting worden opgeheven?

Een stichting wordt over het algemeen ontboden of opgeheven door het bestuur, tenzij anders is aangegeven in de statuten. Ook kan de rechter een stichting opheffen op verzoek van een belanghebbende als: het vermogen van de stichting onvoldoende is om het doel te verwezenlijken en er geen zicht is op voldoende vermogen hiervoor in de […]

Hoe moet ik een statutenwijziging bij een stichting doorvoeren?

De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd als dit is toegestaan volgens de statuten. Soms kan dit niet, dan kan alleen de rechter de statuten wijzigen. Dit doet hij alleen als er anders nadelige gevolgen ontstaan voor de stichting, die ongewenst zouden zijn geweest bij de oprichting. Statutenwijzigingen moeten steeds weer in notariële akten […]

Waar is het bestuur van een stichting verantwoordelijk/ aansprakelijk voor?

Volgens de wet moet ieder bestuurslid zijn of haar functie behoorlijk uitvoeren. Het bestuur of de bestuurder moet verantwoording afleggen aan de rechtbank/ staat/ het volk als door onbehoorlijk bestuur schade aan de stichting is toegebracht. Bij faillissement kan de curator het (ex)bestuur, als hij of zij daar reden toe ziet, aansprakelijk stellen. Zonder registratie […]

Hoe wordt een vereniging opgeheven/ ontbonden?

Over het algemeen kan een vereniging worden opgeheven door drie dingen: De algemene vergadering besluit het Er zijn geen leden meer om de vereniging te onderhouden/ in stand te houden De vereniging wordt failliet verklaard Als op een van deze manieren de vereniging ontbonden wordt, wordt er in een laatste algemene vergadering een lid aangewezen […]

Wat zijn statuten en het huishoudelijk reglement van een stichting?

De statuten zijn de belangrijkste stukken voor een vereniging of stichting. Je kan het vergelijken met de grondwet van de betreffende instelling. Vaak maakt het bestuur ook een huishoudelijk reglement. Dit zijn bijvoorbeeld de regels over het aanvragen van lidmaatschappen, de contributie en de besluitvorming van het bestuur. De verplichte punten in de statuten zijn: […]

Moet een vereniging belasting betalen?

In veel gevallen moeten verenigingen wel enige vorm van belasting betalen. Het ligt aan de soort vereniging welke belastingen erop geheven worden. Verdiep je hier altijd in als je een vereniging wil opstarten. Je kan te maken krijgen met omzetbelasting (btw), vennootschapsbelasting, loonheffingen en erf- en schenkbelasting. Op de website van de belastingdienst of de […]

Waarvoor kan het bestuur van een vereniging aansprakelijk gehouden worden?

In principe geldt de regel: elke bestuurder moet zijn of haar taak naar behoren vervullen. Want als de vereniging schade heeft ondervonden door onbehoorlijk bestuur, kan het bestuur als orgaan of individuele bestuursleden hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Ieder jaar wordt het bestuur en de gemaakte beslissingen bekeken door de algemene ledenvergadering en al dan niet […]

Moet een vereniging bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven?

Als de vereniging een volledige rechtsbevoegdheid heeft moet deze worden ingeschreven bij de KvK, meestal doet de notaris dit na het opstellen van de notariële akte. In het register moeten de persoonlijke gegevens komen van de bestuurders en andere personen die volgens de statuten de vereniging vertegenwoordigen. Ook moet er een notarieel afschrift van de […]

Kan ik een verenigingsgebouw bouwen/ huren?

Alleen een vereniging die volledige rechtsbevoegdheid heeft kan een verenigingsgebouw op haar naam zetten. Dit geldt voor het bezitten van alle soorten registergoed. Om een gebouw of clubhuis te kunnen bezitten, moet je eerst bij de gemeente nagaan hoe het zit met o.a. vergunningen en subsidie. Volgens sommige bestemmingsplannen van gemeenten mag er op bepaalde […]

Hoe regelt een vereniging de financiering?

De voornaamste bron van inkomsten is meestal de ledencontributie. Elk lid van de vereniging betaalt een bepaald bedrag per jaar (of soms per maand) om lid te mogen zijn van de vereniging. Andere mogelijke bronnen van inkomsten zijn o.a.: subsidies, donaties, legaten of schenkingen. Bij het erven van geldbedragen of als de vereniging iets geschonken […]